Прием на деца

          /1/ Приема на деца в детската градина се осъществява чрез централизирано електронно класиране по Методика приета с решение №294, взето с Протокол №14 от 02.08.2012г. на Общински съвет - Пловдив, считано от 01.10.2012г.

          /2/ Децата, които навършват три години през текущата календарна година, участват в централизираното класиране за първа възрастова група.

          /3/ Децата във всички възрастови групи се приемат целогодишно, при наличие на свободни места.

          /4/ Директорът обявява свободните места за всяка възрастова група. Същите се публикуват в електронната система, както и на информационните табла за родителите.

          /5/ Съгласно чл.36 ал.1 т.1 и във връзка с чл.20 ал.1 от ЗНП при обявяване на свободните места за предстояща учебна година, директорът приоритетно трябва да осигури места за деца в подготвителни групи, които подлежат на задължително обучение една и две години преди постъпване в първи клас.

          /6/ Родителите /настойниците/ имат право за посочат до пет желания за детски заведения/ в заявлението си за участие.

 

Прием на деца – http://dz-priem.plovdiv.bg/ - Система за електронно централизирано класиране за прием на деца в детски ясли и градини