ПРАВИЛА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТАКСИ

 

1. Нормативни основания - В ДГ „Марица” родителите заплащат такса в размер и по ред, определени от Общинския съвет, в съответствие със Закона за местните данъци и такси и Наредба за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив. /Заповед №14ОА-807/16.07.2014 г./

2. Таксите за градина се начисляват и събират от ЗАС на детското заведение съобразно разпоредбите на Наредбата; Същият е длъжен при възникване на промени в условията, реда и начина за начисляване и събиране на такси за детска градина да поставя на видно място с необходимата информация за родители и да информира учителите по групите за съответните промени в нормативната уредба срещу подпис.

3. Всеки родител при постъпване на дете, в началото на учебната година или при промяна на обстоятелства, свързани с Наредбата попълва при ЗАС „Декларация до Директора за запознаване с Наредбата и съществуване или не на преференции при заплащане на таксата за детска градина” на съответното дете.

  • Декларациите се завеждат с входящ номер във входящия дневник на детската градина от ЗАС, съхраняват се от същото лице до финансова ревизия.
  • Към тях се добавят необходимите документи за ползване на преференции при заплащане на такси;

4. За удобство на родителите на домакина и ЗАС се  определят дни с удължено работно време за събиране на таксите – от 1 до 10 число:

           

            Сутрин - 7,30 – 9,00 часа

            След обяд – 14,30 – 18,30 часа

 

            В петък след обяд не се събират такси.