Нормативна база

 

1.Годишен комплексен план за 2022-2023 година https://cdgmarica.com/upload/GKP_2022_compressed.pdf

2.Стратегия за развитие на ДГ"Марица"2020-2025г. https://cdgmarica.com/upload/Strategiq_2020-20251.pdf

Финансиране http://cdgmarica.com/upload/Finansirane_rotated(1).pdf

3.Правилник за дейността на ДГ"Марица" за 2022/2023 година - https://cdgmarica.com/upload/Pravilnik_2022.pdf

4. План за квалификационна дейност за учебната 2022/2023 година  https://cdgmarica.com/upload/20222-2023_Plan_kvalififkazii.PDF

5.Правила за работа на ДГ"Марица" в условията на Covid - 19 http://cdgmarica.com/upload/Pravila_DG_Marica.PDF

Насоки http://cdgmarica.com/upload/Nasoki_DG_31082021.pdf

6.Правила за родители в условия на Covid-19 http://cdgmarica.com/upload/Pravila_za_roditeli_v_usloviq_na_Covid.pdf

7.Програма за превенция на ранното напускане на детската градина  http://cdgmarica.com/upload/Programa_za_prevenciq_na_ranno_napuskane_na_DG.pdf

8.Програма за равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи   http://cdgmarica.com/upload/Programa_za_ravni_vazmojnosti.pdf

9.Мерки за повишаване качеството на образование  http://cdgmarica.com/upload/Merki_za_povishavane_kachestvoto_na_obrazovanie.PDF

10.Издаване на удостоверение за завършено предучилищно образование   http://cdgmarica.com/upload/Заявление_ПГ.PDF

11.Етичен кодекс http://cdgmarica.com/upload/etichen_kodeks.PDF

12.Правила за безопасност на децата в компютърната мрежа в детската градина и в интернет  http://cdgmarica.com/upload/Internet_1.pdf

13.Модел за работа със семейството и децата в периода на адаптация от семейна среда към детска градина http://cdgmarica.com/upload/Model_za_adaptaciq.PDF

14.Програма за безопасност на движение по пътищата 2022/2023г.  https://cdgmarica.com/upload/BDP_2022.PDF