Нормативна база

 

1.Годишен комплексен план за 2023-2024 годинаhttps://cdgmarica.com/upload/Godishen_kompleksen_plan_2023-2024_compressed.pdf    

2.Стратегия за развитие на ДГ"Марица"2023-2028г. https://cdgmarica.com/upload/Strategiq_2023-2028.pdf

Финансиране http://cdgmarica.com/upload/Finansirane_rotated(1).pdf

3.Правилник за дейността на ДГ"Марица" за 2023/2024 година https://cdgmarica.com/upload/PDDG_2023-2024.pdf

4. План за квалификационна дейност за учебната 2023/2024 година  https://cdgmarica.com/upload/Plan_KD_2023-2024.pdf

5.Програма за превенция на ранното напускане на детската градина  http://cdgmarica.com/upload/Programa_za_prevenciq_na_ranno_napuskane_na_DG.pdf

6.Програма за равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи   http://cdgmarica.com/upload/Programa_za_ravni_vazmojnosti.pdf

7.Мерки за повишаване качеството на образование  http://cdgmarica.com/upload/Merki_za_povishavane_kachestvoto_na_obrazovanie.PDF

8.Издаване на удостоверение за завършено предучилищно образование   http://cdgmarica.com/upload/Заявление_ПГ.PDF

9.Етичен кодекс http://cdgmarica.com/upload/etichen_kodeks.PDF

10.Правила за безопасност на децата в компютърната мрежа в детската градина и в интернет  http://cdgmarica.com/upload/Internet_1.pdf

11.Модел за работа със семейството и децата в периода на адаптация от семейна среда към детска градина http://cdgmarica.com/upload/Model_za_adaptaciq.PDF

12.Програма за безопасност на движение по пътищата 2023/2024г.  https://cdgmarica.com/upload/PLAN_BDP_2023-2024.pdf

13.Наръчник на родителя - Първи адрес:  https://cdgmarica.com/upload/Наръчник_на_ДГ_Марица_-_Първи_адрес.pdf

 Втори адрес:https://cdgmarica.com/upload/Наръчник_на_ДГ_Марица_-_Втори_адрес.pdf