Нормативна база

 

1.Годишен комплексен план за 2021-2022 година http://cdgmarica.com/upload/GKP2021.pdf

2.Стратегия за развитие на ДГ"Марица"2020-2024г.  http://cdgmarica.com/upload/Strategiq_DGMarica2020_compressed.pdf

Финансиране, 2020г.  http://cdgmarica.com/upload/Finansirane_rotated(1).pdf

3.Правилник за дейността на ДГ"Марица" за 2021/2022 година - http://cdgmarica.com/upload/Pravilnik_za_deinostta_2021.pdf

4. План за квалификационна дейност за учебната 2021/2022 година  http://cdgmarica.com/upload/1.pdf

5.Правила за работа на ДГ"Марица" в условията на Covid - 19 http://cdgmarica.com/upload/Pravila_DG_Marica.PDF

Насоки 2021/2022г. http://cdgmarica.com/upload/Nasoki_DG_31082021.pdf

6.Правила за родители в условия на Covid-19 за учебната 2021/2022г.http://cdgmarica.com/upload/Pravila_za_roditeli_v_usloviq_na_Covid.pdf

7.Програма за превенция на ранното напускане на детската градина  http://cdgmarica.com/upload/Programa_za_prevenciq_na_ranno_napuskane_na_DG.pdf

8.Програма за равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи   http://cdgmarica.com/upload/Programa_za_ravni_vazmojnosti.pdf

9.Мерки за повишаване качеството на образование  http://cdgmarica.com/upload/Merki_za_povishavane_kachestvoto_na_obrazovanie.PDF

10.Издаване на удостоверение за завършено предучилищно образование   http://cdgmarica.com/upload/Заявление_ПГ.PDF

11.Етичен кодекс http://cdgmarica.com/upload/etichen_kodeks.PDF

12.Правила за безопасност на децата в компютърната мрежа в детската градина и в интернет  http://cdgmarica.com/upload/Internet_1.pdf

13.Модел за работа със семейството и децата в периода на адаптация от семейна среда към детска градина http://cdgmarica.com/upload/Model_za_adaptaciq.PDF

14.Програма за безопасност на движение по пътищата 2021/2022г.  http://cdgmarica.com/upload/BDP.PDF