МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА                                                                                                

Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова индентичност. 

 

ВИЗИЯ  НА   ДЕТСКАТА ГРАДИНА                                                                                              

Детска градина “Марица” е място за осъществяване социални контакти при реализиране на целите на съвременното предучилищно образование и инициативен субект във взаимодействието със семейството с цел осъществяване на педагогическо компетентно сътрудничество. 

 

СТРАТЕГИЯ                                                                                                                                 

Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца.

Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.

 

ПРИОРИТЕТИ                                                                                                                              

1. Създаване на екип за иновационен опит в детската градина за повишаване качеството наработа в цялата градина – ориентация към успех.

2. Създаване на условия и възможности за избор и включване в значими дейности, адресирани към индивидуалните потребности: на децата (кътове, материална база, дейности, ателиета, школи) и на учителите (работна среда, работно поле за изява).

3. Иницииране на нов стил на управление за приспособяване на детската градина към постоянно изменящата се среда, за стимулиране адекватната реакция на успехите и неуспехите и др.

4. Интегриране на децата със специални образователни потребности и на „нестандартните деца”.

5. Активизиране работата на родителската общност.