здравни изисквания

 
Наредба №3 от 05.02.2007 г. за Здравните изисквания към детските градини

 

При прием на дете в детско заведение се изисква:

 • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина.
 • Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок.
 • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето.
 • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по -рано от три дни преди постъпване на детето в детскатаградина.

При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

При отсъствие на детето от детската градина за повече от 2 месеца се изисква чревно изследване – лепенка и фекална проба.

 

Вътрешни правила за засилен филтър при ежедневно приемане на деца  в ДГ”Марица”    

І. Правилата имат за цел ежедневното наблюдение на здравословното състояние на децата и предприемане на превантивни мерки срещу разпространението на заразни заболявания.

ІІ. Сутрешният прием и преглед на децата се извършва от медицинските сестри, работещи в ДГ ”Марица” център и филиал.

ІІІ. Медицинските сестри, осъществяващи сутрешния филтър  имат задължението да извършват:

 • оглед за общото здравословно състояние на децата;
 • преглед за паразити.

ІV. Деца с  видимо нарушено здравословно състояние – изразена хрема, зачервено гърло, кашлица и др. се насочват в присътвието на родител към личния лекар за преглед. Същите се приемат в детското заведение след представяне на медицински документ от личиния лекар, че са клинично здрави.

V. С цел ограничаване на бързоразпространяващи се контактни бактериални и вирусни заболявания /варицела, скарлатина, конюктивит/ деца с видими признаци на такива при приемния филтър се насочват към личиния лекар за изясняване на състоянието и уточняване на клиничния вид на евнтуално заболяване.

VI. При констатиране на заболяване, налагащо временно изолиране на детето и поставяне на карантина в групата, родителите трябва своевременно да уведомят медицинската сестра на здравен кабинет и да представят медицински документ от личиния лекар за доказан вид заболяване.

 • При карантина в дадена група, деца които не са били в контакт с болните деца се приемат  в друга група при възможност или не посещават ДГ;
 • При обявена карантина в дадена група децата от тази група не могат да посещават общи тържества, лагери и други дейности, в които са в контакт със здрави деца.

VII. При проблеми със здравословното състояние на децата през деня:

 • учителят от групата информира медицинската сестра;
 • проблемните в здравословно отношение деца се изолират, уведомяват се родителите и децата се насочват към личния лекар. 
 • за несвоверменна и неадекватна реакция на родителите същите носят отговорност при евентуално възникнали здравословни усложнения;
 • ако няма на разположение медицинска сестра учителят в групата е длъжен да осъществи контакт с родителите.

VІII. Децата, които са отсъствали по болест или за период по-дълъг от 10 дни се приемат  в детското заведение само след представяне на документите, описани в Правилника за дейността - При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен. Същите медицински документи се представят от родителя само на медицинската  сестра, която отговаря за групата.   

ХІІ. В месеците на засилени грипни заболявания медицинските сестри изготвят програма за провеждане на профилактичини и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и огроничаване разпространението на заразни и паразитни заболявания в деткото заведение във връзка с изискванията и насоките н СРЗИ.

ХIII. Не се допуска:

 • прием на деца в здравословно състояние, изисквашо ежедневно медикаментозно лечение;
 • забранява се медицинските сестри и персонала по групи да взимат от родителите и да прилагат лекарствени средства, в това число и хомеопатични, внесени отвън с цел лечение или подобряване на здравословното състояние на децата.

ХIV. Медицинската сестра на здравен кабинет отговаря:

 • за лекарствените средства, които са в кабинета, аптечките по групите, правилното съхранение, срок на годност и води нужната документация при даване на лекарства за спешна помощ;
 • изготвя и поставя на видно място в кабинета списък на децата алергични към даден вид медикаменти, с цел при нейно отсъствие /в извън работно време или по време на някакъв отпуск/, заместващото я лице да има нужната информация;
 • във времето от 7.30 до 16.00 ч. Обслужването на децата се извършва от медицинската сестра на здравен кабинет и/или градинската медицинска сестра;
 • след 16.00 ч. спешните случаи в групите се информират родителите или Спешна помощ със съдействието на учителите .